1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F | Tel.: +36 (1) 411-6749 | email: aht@btk.elte.hu
 Nyitólap Main page
 Hírek News
 General Information
 Assziriológia Assyriology
 Hebraisztika Jewish Studies
 HebraWiki Project
 Munkatársak Faculty&Staff
 Órák Courses
 Könyvtár Library
 Kiadványok Publications
 Cikkek Articles
 Irattár Archives
 Kutatás Ongoing research
 Hasznos linkek Links
 Volt hallgatók Alumni
 Szakdolgozatok Theses

Hírek / News

Szemeszter / Semester: Csak a friss híreket mutasd!

 *A félév rendje, szünet- és ünnepnapok

Fordítóverseny-hebraisztika szak, 2017: pályaművek, eredmények, értékelések (2017. 08. 15. 10:07)
.

Fordítóverseny 2017: pályaművek, eredmények, értékelések 

Hebraisztika szakon az idei évben három kategóriában hirdettük meg a hagyományos fordítóversenyünket. A bibliai héber prózai szövegrész-kategóriát 1, a bibliai héber poétikus szövegrészt 3, míg a bibliai arámi (prózai és poétikus) szövegrész-kategóriát 5 pályamű képviselte a versenyen, tehát összesen 9 műfordítás érkezett a felhívásra. Helyezést nem minden alkotás ért el, de valamennyi versenyzőnek értékeljük az igyekezetét, és kitartásra, további fordítói tevékenységre buzdítjuk, a díjazottaknak pedig gratulálunk a színvonalas munkáikhoz! 

 

Bibliai héber - prózai szövegrész: 2Sámuel 13,1-22.

2. díj: Nyitrai Orsolya

A jól megértett szöveg klasszikus bibliafordítói hagyományokat követő, precíz átültetéséért.

1. Történt így aztán, hogy Absálomnak, Dávid fiának volt egy gyönyörű húga. A neve Támár volt. Amnon, Dávid fia pedig szerette őt.
2. Amnon annyira gyötrődött Támár, az ő húga miatt, hogy belebetegedett. Mivel ő szűz volt, ezért Amnonnak nehezére esett bármit (is) tennie vele.
3. Amnonnak volt egy barátja; Simeának, Dávid bátyjának fia. A neve Jonádáb volt. Jonádáb nagyon ravasz ember volt.
4. (A következő kérdéseket) tette fel neki: „Miért vagy te, a király fia ennyire sovány minden reggel? Nem mesélnéd-e el nekem?” Amnon pedig elmondta neki: „Támárt, Absálomnak, az öcsémnek húgát szeretem én.”
5. Erre Jonádáb (azt) javasolta neki: „Feküdj le az ágyadra, tettesd magad betegnek! Amikor az apád eljön azért, hogy lásson téged, akkor mondd (ezt) neki: „Kérlek, hadd jöjjön el Támár, az én húgom, és adjon nekem ennivalót, sőt mi több színem előtt készítse el az ételt azért, hogy lássam és megegyem a kezéből!””
6. Ezért hát Amnon lefeküdt és betegnek tettette magát. Amikor a király eljött, hogy lássa őt, akkor Amnon (így) szólt a királyhoz: „Kérlek, hadd jöjjön el Támár, az én húgom, és hadd készítsen a színem előtt két lepényt, s hadd egyem meg a kezéből!”
7. Dávid pedig üzent Támárnak az ő házába, (a következőt) mondván: „Menj, kérlek Amnonnak, a te fivérednek házába és készíts neki ételt!”
8. Ment is Támár Amnonnak, az ő fivérének házába. Ő (ott) feküdt, ezért fogta a kovászt és  bedagasztotta, majd színe előtt elkészítette és megsütötte a lepényeket.
9. Fogta a serpenyőt és elé tette, de ő visszautasította, hogy egyen; aztán (így) szólt Amnon: „Tűnjön el mellőlem mindenki!” Ki is ment mellőle mindenki.
10. Ekkor Amnon (ezt) parancsolta Támárnak: „Hozd az ételt a hálóba, majd (ott) megeszem a kezedből!” Így hát fogta Támár a lepényeket, amiket készített, és bevitte Amnonnak, az ő fivérének a hálóba.
11. Amikor közelebb vitte hozzá azért, hogy egyen, akkor ő megragadta őt, és (a következőt) mondta neki: „Jöjj és hálj velem, húgom!”
12. Erre ő (azt) felelte neki: „Ne, fivérem; ne becsteleníts meg engem, mivel nem így szokás Izráelben! Ne csináld ezt az őrültséget!
13. Én hová vigyem majd a szégyenemet? Te meg olyan akarsz lenni, mint az őrültek egyike Izráelben? Most pedig kérlek, beszélj a királlyal, hiszen úgysem tagadna meg engem tőled!”
14. De ő nem volt hajlandó a szavára hallgatni, ráadásul erősebb volt nála, úgyhogy megbecstelenítette őt, sőt még vele (is) hált.
15. Amnon meggyűlölte őt nagyon nagy gyűlölettel, mert nagyobb volt a gyűlölet, amivel gyűlölte őt a szerelemnél, amivel szerette őt; így hát (azt) parancsolta neki Amnon: „Kelj fel (és) menj el!”
16. Erre ő (azt) felelte neki: „Nincs ok(od) arra, hogy elküldj engem; ez nagyobb gonoszság, mint a másik, amit velem tettél!” De ő nem volt hajlandó rá hallgatni.
17. Szólította is a szolgáját, az ő cselédjét, és (a következő utasítást) adta: „Kérlek, hajítsátok ezt ki mellőlem az utcára, és zárd be mögötte az ajtót!”
18. Rajta pedig hosszú tunika volt, mivel így öltöznek a szűz királyleányok, köpenybe, amikor kivezette őt az ő cselédje az utcára, és bezárta mögötte az ajtót.
19. Ekkor Támár hamut szórt a fejére, és a hosszú tunikát, ami rajta volt, megszaggatta, majd a kezét a fejére téve elballagott, s közben zokogott.
20. Absálom, az ő bátyja (ezt) mondta neki: „Amnon, a te fivéred volt-e veled? Akkor most csillapodj le, húgom! Ő a te fivéred. Ne emészd a szívedet ezen dolog miatt!” Így lakott hát Támár elhagyatva Absálomnak, az ő bátyjának házában.
21. Amikor Dávid király mindezeket a dolgokat meghallotta, nagyon megharagudott rá, mert szerette őt, tudniillik ő volt az elsőszülöttje.
22. Absálom egyáltalán nem beszélt Amnonnal, mivel gyűlölte Absálom Amnont azért, amiért megbecstelenítette Támárt, az ő húgát.

 

Bibliai héber - poétikus szövegrész: Ékha / Siralmak / Jeremiás siralmai 5.

1. díj: Montskó Benjámin

Az eredeti héber költemény műfordítói igénnyel készült, magas színvonalú közvetítéséért. A fordítás eredményeként létrejött (ám fordítás-jelleget nem mutató) siratóének külön érdeme a dinamizmusa, amely a héber poézis legjellemzőbb eszközének, a gondolatritmusnak a tökéletes visszaadásán alapul. A költeményt a verstani jellemzőkön túl jól megválasztott biblikus szófordulatok, érzelmileg telített kifejezések kapcsolják a Héber Biblia költői hagyományanyagához.


1. Emlékezz, Ó Uram, mi történt velünk, vedd tekintetbe és lásd gyalázatunkat!

2. Örökrészünk idegenek kezére jutott, házaink pedig ismeretlenek birtokába.

3. Apátlan árvákká lettünk, anyáink pedig olyanokká váltak, mint az özvegyek.

4. Vizünket pénzért cserébe isszuk, fáinkhoz pedig az ár kifizetésével jutunk hozzá.

5. A nyakunkon lihegve üldöznek minket, hiába tengődünk, nincsen nyugalmunk.

6. Egyiptom felé tártuk ki kezünket, majd Assur felé, hogy élelemmel lakhassunk jól.

7. Atyáink vétkeztek, de már nincsenek köztünk, mi pedig bűneinket hordozzuk.

8. Szolgák uralkodnak rajtunk, nincs, aki kezükből kiszabadítana.

9. A pusztában leselkedő kard miatt csak életünk árán jutunk hozzá kenyerünkhöz.

10. Bőrünk úgy izzik, akár a kemence az éhínség lángoló heve miatt.

11. Az asszonyokat Sionon szégyenítették meg, a szüzeket pedig Júda városaiban.

12. A vezetőket kezüknél fogva lógatták fel, az öregeket pedig még csak nem is méltatták.

13. Az ifjak malomkövet cipelnek, a gyermekek a fa terhe alatt botlanak el.

14. A vének eltűntek a kapukból, az ifjak pedig hangszereik mellől.

15. Szívünk öröme eltávozott, táncunk gyászba fordult.

16. Fejünk ékessége lehullott, jaj nekünk, hisz vétkeztünk!

17. Evégett betegedett meg szívünk, s ezek miatt lepte el homály szemünk.

18. Sionon pedig, amely rommá lett, rókák osonnak fel s alá.

19. Te, Uram, viszont örökké megmaradsz, trónod nemzedékről nemzedékre fennáll.

20. Miért felejtenél el minket mindörökre? Miért hagynál el napok végtelenjére?

21. Téríts vissza minket magadhoz, Uram, s mi vissza is térünk, újítsd meg napjainkat, amint hajdanán.

22. Hacsak végleg el nem vetettél minket s nem lettél ily mértékig haragos ránk!

 

2. díj: Montskó Georgina 

A tartalmi, műfaji, verstani elemek magas színvonalú, költői megjelenítéséért. A fordítás külön érdeme a rövid, tömör verssorok, gondolategységek túlsúlya. Ezek egyfelől ütemesen lüktető ritmust teremtenek, másfelől valamiféle befejezetlenséget, hiátust keltenek az olvasóban, felerősítvén a siralomban megénekelt fájó hiány-érzetet.

 
1 Emlékezz Uram, mi történt velünk! Nézd és lásd szégyenünket!

2 Örökségünk idegenekre szállt, házunk idegeneké lett.

3 Apa nélküli árvák lettünk, anyáink özvegyek.

4 Vizünket pénzért isszuk, fánkat fizetségért kapjuk.

5 Üldözőnk a nyakunkon, fáradozunk, nincs nyugtunk.

6 Egyiptomnak és Asszíriának kezet adtunk, hogy legyen elég kenyerünk.

7 Atyáink vétkeztek, de ők már nincsenek, bűneiket mi cipeljük.

8 Szolgák uralkodnak rajtunk, nincs aki megmentsen kezükből.

9 Életünkkel szerezzük meg kenyerünket a puszta kardja miatt.

10 Bőrünk olyan forró, mint a kemence az éhség égető forrósága miatt.

11 Meggyalázták az asszonyokat Sionon, a szüzeket Júda városaiban.

12 A vezetőket saját kezükkel akasztották fel, a véneket nem tisztelik.

13 A fiatalemberek hordják a malomkövet, s az ifjak elbotlanak a fában.

14 A vének nem ülnek a kapuban, az ifjak nem énekelnek.

15 Szívünk öröme megszűnt, gyászba fordult táncunk.

16 Fejünk koronája leesett, jaj nekünk, mert vétkeztünk!

17 Emiatt lett gyenge a szívünk, ezek miatt homályosult el a szemünk.

18 Mert Sion hegye puszta lett, rókák kódorognak rajta.

19 De te Uram, örökké a trónodon fogsz ülni, nemzedékről nemzedékre.

20 Miért feledkezel meg rólunk ilyen sokáig, miért hagysz el minket ilyen hosszú időre?

21 Téríts vissza minket, Urunk, magadhoz, s mi megtérünk, tedd napjainkat ismét olyanná, mint régen voltak.

22 Vagy talán teljesen elvetettél minket, olyannyira megharagudtál ránk?

 

3. díj: Nyitrai Orsolya 

A költemény tartalmának és költői kifejezőeszközeinek érzékletes visszaadására törekvő, szép közvetítéséért.

1. Emlékezz, Uram, arra, mi történt velünk, nézd és lásd a mi szégyenünket!
2. A mi örökségünk kívülállókhoz került, a házaink idegenekhez.
3. Árvák lettünk, apa nélkül, a mi anyáink olyanok, mint (az) özvegyek.
4. A vizünket ezüstért isszuk, a fáink fizetségért cserébe érkeznek.
5. Nyakunknál fogva űznek minket, kimerültünk, számunkra nincs megnyugvás.
6. Engedtünk Egyiptomnak, Asszíriának (is), azért, hogy élelemhez jussunk.
7. A mi apáink vétkeztek, nélkülük mi magunk cipeljük a bűneiket.
8. Szolgák uralkodnak rajtunk; (s) nincs senki, aki megment a kezükből.
9. Életünk árán szerezzük az élelmünket a pusztaság kardjától.
10. Bőrünk forró, mint egy tűzhely, (az) éhínség lázától.
11. Asszonyokat becstelenítettek meg Sionban, szüzeket Júda városaiban.
12. Hercegeket akasztottak a kezükkel, (az) idősek jelenlétét sem becsülték.
13. Fiatalokat vittek malmot hajtani, és ifjoncok bukdácsoltak a fával.
14. Idősek álltak el a kapuból, fiatalok (pedig a) zenétől.
15. Szívünk mámora alábbhagyott, a táncunk gyászra váltott.
16. Fejkoronánk leesett. Bizony jaj nekünk, mert vétkeztünk!
17. Emiatt lett gyenge a mi szívünk, ezek miatt homályosult el a szemünk.
18. Sion hegye miatt, ami elpusztult. (Most) rókák ólálkodnak benne.
19. Te viszont, Uram örökre megmaradsz, a trónusod (is) nemzedékekre!
20. Miért felejtesz el minket örökösen (és) hagysz minket hosszú időre magunkra?
21. Fordíts vissza minket magadhoz, Uram, és mi visszafordulunk! Hozd rendbe az időnket úgy, ahogy hajdan volt!
22. Hacsak nem vennél minket inkább semmibe... Nagyon dühös vagy ránk?

 

Bibliai arámi - poétikus és prózai szövegrész: Dániel 7,1-18.

megosztott 1. díj: Keserű Péter 

A szöveg szépirodalmi szintű közvetítéséért. A kiváló írói vénával rendelkező műfordító egyaránt törekszik az eredeti jelentés és mondanivaló hű tolmácsolására, valamint a műfajra jellemző arámi szavak, kifejezések, technikai formulák változatos és kreatív megfeleltetésére. A stíluskohézió megteremtését szolgálja a költői betét narratívumba ágyazása is, amelynek nominális mondatai expresszív erővel ruházzák fel az alkotást. A fordítói tevékenység eredményeként létrejött magyar nyelvű szöveg mint önálló novella kel életre, fordítás-jelleget egyáltalán nem tükröz, jóllehet szigorú pontossággal követi az eredeti forrást.


Bélsaccar, babiloni király uralkodásának első esztendejében Dániel álomra hajtotta fejét, és jelenése támadt. A látomást később lejegyezte.

   Itt kezdődik Dániel írása:

   Álmomban jelenésem támadt az éjjel. Hirtelen a négy égtáj szele örvényt vájt a nagy tengerbe, és négy hatalmas vadállat emelkedett ki belőle, egymástól különbözőek. Az első oroszlánszerű, keselyűszárnyakkal. Őt figyeltem, mikor kitépték a szárnyait, felemelték a földről és két lábra állították, mint egy embert, és emberi értelmet kapott. Ekkor az oldalára fordították a második lényt, ami medvére hasonlított. Három borda volt a fogai közt, mikor így parancsoltak rá: „Egyél sok húst!” Ezután megnéztem a következő állatot. Leopárdra emlékeztetett, azonban négy szárnnyal a hátán, és négy feje volt. Majd éjjeli látomásomban szemügyre vettem a negyedik szörnyet. Rémesen ijesztő és iszonyúan erős. Óriás fogai vasból. Evett és tört-zúzott, a maradékot pedig széttaposta a lábával. Az összes többi vadállattól különbözött, mivel tíz szarva volt. A szarvakat szemléltem, mikor hirtelen egy új, kisebb szarv nőtt ki a többi közt. Erre három régi szarv gyökerestül kifordult előtte. Ezen a szarvon pedig emberi szemek és egy nagyokat mondó száj helyezkedett el.

   Azt is láttam, hogy trónok dőlnek le, és egy élemedett korú embert ülni. Ruhája, mint a fehér hó, haja, mint a tiszta gyapjú. Trónja lángoló tűz, annak kerekei égő parázs. Tűzár csap ki előtte. Ezerszer ezren szolgálnak neki, tízezerszer tízezren állnak előtte. Ő pedig törvényt ült, könyvek lettek kinyitva.

 Miután végignéztem, ahogy a nagyokat mondó szarv beszél, erre lettem figyelmes: megölték a szörnyet, összetörték a csontjait, és forró tűzbe vetették. A többi vadállat visszakapta hatalmát, és nyugalomban éltek néhány időszakot.

  Majd ezt láttam éjjel az álmomban: egy emberi lény közeledett az égen felhőkön. Odaért az élemedett korú emberhez, azt pedig elé vezették. Hatalmat kapott, dicsőséget és királyságot. Valamennyi nép, nemzet és nyelv neki szolgált, uralma örökké tartott, királysága nem pusztult el.

  Torkomban dobogott a szívem, nekem, Dánielnek, látomásaim megrémítettek. Odaléptem az egyik ott állóhoz, és megkérdeztem tőle: „Mit jelentenek ezek?”

Ő pedig elmondta nekem a jelek magyarázatát:

  „A négy vadállat négy király, akik majd támadnak a földön. De a királyi hatalmat végül a Legfelsőbb szentjei fogják megkapni, és uralkodnak majd mindörökkön-örökké.”

 

megosztott 1. díj: Kiss András

A bibliai szöveg alkotói újraértelmezéséért. A kiválói képzelőerővel rendelkező műfordító az eredeti arámi látomásos elbeszélés finom formai és tartalmi felülvizsgálatára vállalkozik. Az elbeszélés felszínén epizódszereppel bíró, ám az események menete (és a későbbi zsidó hagyományban betöltött szerepe) szempontjából kulcsfontosságú személyt kiemeli a pozíciójából, és őt teszi meg az elbeszélés E/1. sz. narrátorává. Az elbeszélői nézőpontváltás egyéb fordítói eljárásokat is maga után von: számos értelmező betoldást, a formai eszközök átalakítását. A fordítás eredményeként létrejött mű nemcsak önmagában tekinthető koherens egésznek, hanem műfajiság és látásmód tekintetében szervesen illeszkedik a Dániel korában kibontakozó zsidó apokaliptika alkotásainak sorába is.


A földi világ ideje szerint Bél-sarra-uszur, az Újbabiloni Birodalom társrégensének első évében én, Metatron, a téren és időn kívül létező mennyei udvartartás írnoka lehetővé teszem, hogy Dániel álmában meglássa a földi jövő eseményeit olyan szimbólumokban, amiket felébredve leírhat és továbbadhat az embereknek. Azt álmodtatom Dániellel, hogy a föld négy égtája felől szélvihar kavar fel egy nagy tengert, és négy hatalmas állat emelkedik ki a vízből, mindegyik más, mint a többi. Az első olyan, mint egy sasszárnyú oroszlán, ennek Dániel szeme láttára kitépem a szárnyát, felemelem a földről, két lábra állítom, mint egy embert, és halandó szívet adok belé. A második állat, amely megjelenik, olyan, mint egy medve, és három bordacsontot tart a fogai között. Az egyik oldalára emelem, és ezt mondom neki: „kelj fel és egyél sok húst!” Dániel még nézi, amikor felbukkan egy másik állat is, amely olyan, mint egy négyfejű párduc, és négy madárszárnya van a hátán, én pedig hatalmat adok neki. Az álomban egy negyedik állat is megjelenik, amelynek hatalmas ereje és rengeteg vasfoga van. Dániel megijed tőle, mert mindent megeszik és összezúz, a maradékot pedig a lábával összetapossa, és abban is más, mint az előző három, hogy tíz szarva van. Miközben Dániel a szarvait figyeli, egy másik kis szarv nő az eredeti szarvak közé, amelyek közül három kitörik előle, de ennek az új szarvnak emberi szeme és nagyzoló szája van. Amíg Dániel mindezt nézi, trónokat helyezek el, és az Örökkévaló, akinek hófehér ruhája és olyan ősz haja van, mint a tiszta gyapjú, leül az égő kerekű, lángoló Merkavára. Tűzfolyó ered ki tőle, sokmillióan szolgálnak neki, és sokmilliárdan állnak előtte. A trónokon összeül egy bíróság, és könyveket nyitnak ki. Ekkor a beszélő szarv nagyzolása miatt Dániel szeme láttára megölöm a negyedik állatot, a testét pedig elpusztítom és elégetem. A többi állattól is elveszem a hatalmát, de egy ideig még meghosszabbítom az életüket. Dániel, aki szintén a tömegben van, azt is látja még, hogy az ég felhőivel eljön egy emberi alak. Az Örökkévaló elé kísérem őt, aki hatalmat, dicsőséget és királyságot ad neki, hogy minden nép, nemzet és nyelv őt szolgálja, a hatalma örökkévaló és múlhatatlan, a királysága pedig elpusztíthatatlan legyen. Dániel azonban nyugtalan, mert a látomások megrémítik, ezért odaállok a közelébe, hogy megkérdezhesse tőlem, mi ez az egész. Meg is teszi, én pedig megmondom neki a látomás magyarázatát: a négy hatalmas vadállat négy birodalom, amelyek egymás után jelennek meg a Földön, de végül a Legfelségesebb szentjei kapják meg a királyságot, és mindörökre birtokba veszik azt.

 

2. díj: Agócs Ádám

A Héber Biblia sajátos, látomásos műfajú, költői betétet is tartalmazó narratívájának - tartalmilag és a stílusjegyek tekintetében - pontos, szép átültetéséért. 


1: Belsáccár, Babilónia királya első évében Dániel álmot látott és fejének volt látomása fekhelyén. Az álmot leírta és így kezdődött: 2: és mondta Dániel: láttam látomást az éjszaka, és íme, az egek négy szele felkorbácsolta a nagy tengert, 3: és négy hatalmas vadállat jött fel a tengerből. Mind különbözött a másiktól. 4: Az első olyan volt, mint egy oroszlán és keselyű szárnyai voltak. Láttam, amint leszakadtak a szárnyai és elemelkedett a földtől és akár egy ember, lábakra volt állítva (állva), és emberi szív volt adva neki. 5: És íme, a második vadállat, medvéhez hasonlít, egy oldalra volt állítva (az oldalán fekszik), és három borda volt szájában fogai között. Így beszéltek hozzá: kellj fel, egyél rengeteg húst! 6: Ekkor láttam, íme, egy másik, leopárdhoz hasonló, és hátán négy madár szárny és négy feje volt a vadállatnak, és hatalom adatott neki. 7: Ekkor láttam az éjszaka látomásában a negyedik vadat, félelmetes, borzalmas és kiemelkedően hatalmas és óriási vas fogai voltak, és evett és pusztított, a maradékot pedig lábai taposták el. Ő különbözött az összes vadállattól, amelyik előtte volt, és tíz szarva volt. 8: Figyeltem a szarvakat, és íme, egy másik kicsi szarv jött fel közöttük, és hármat az előző szarvak közül kilökött maga előtt. Íme, emberi szemek voltak ezen a szarvon, és gőgösen beszélő száj.

9: Láttam, amint trónok lettek felállítva, és egy idős ember foglalt helyet.
Öltözéke fehér volt, akár a hó, és haja, akár tiszta gyapjú,
Trónja a tűz lángjai, és kerekei égő tűz.
10: Tűzfolyam ömlik és előle indul ki,
Ezerszer ezren szolgálták őt, és tízezerszer tízezren álltak előtte.
A bíróság összeült, és könyvek nyíltak.
11: Láttam, amint a gőgős szavak miatt, amelyeket a szarv beszélt, megöletett a vad, és teste elpusztult, és az égő tűznek adatott.
12: A többi vadállattól elvették a hatalmukat, és életben lettek hagyva még egy ideig.
13: Láttam az éjszaka látomásában, íme, az ég felhőin jött valaki, aki emberre hasonlított.
Az idősember felé tartott és elé vezették őt.
14: Neki adatott uralom, tisztesség és királyság,
és az összes nép nemzet és nyelv hozzá fohászkodott.
Az ő uralma örök uralom, amely nem lesz elvéve,
és királysága nem lesz elpusztítva.

15: Nekem, Dánielnek a lelkem elkeseredett, és fejem látomása megrémített. 16: Odaléptem egyhez az ott állók közül, és felvilágosítást kértem minderről, és megmagyarázta nekem a szavakat és tudatta velem: 17: ez a négy hatalmas vad, négy király, akik felemelkednek a földről, 18: de a királyságot a Legmagasabb Isten szentjei kapják majd meg és birtokolni fogjál örökké, és mindörökkön-örökké. 
Óramegbeszélések és tájékoztatók a hebraisztika szakon: szept. 5-én! (2017. 09. 05. 13:00)
.

Értesítjük hallgatóinkat, hogy az óramegbeszéléseket a hebraisztika szakon

szeptember 5-én (kedden) 11.00 órai kezdettel

tartjuk (az F233-as teremben).

 

Turán Tamás tömbösített órái már szeptember 1-jén elindulnak.

Az óramegbeszélések menete részletes felbontásban:

 

Koltai Kornélia   11.00
Bányai Viktória (Marossy Attilát is képviselve)    11.05
Biró Tamás        11.10
Komoróczy Szonja 11.15
Hagit Kertes  11.20
Vér Ádám  11.30
   
   

Az elsőéves (majoros) hebraisztika szakos hallgatóink számára tájékoztatót
az óramegbeszélések előtt, 10.00 órai kezdettel tartunk (helyszín: F232).

A Hebraisztika és Judaisztika minoros tájékoztató kezdésének időpontja:
szeptember 5. kedd, 12:00 óra (helyszín: F épület, 232. terem).

A Bibliatudomány minor tájékoztatójának időpontja:
szeptember 5. kedd, 12:30 óra (helyszín: F épület, 233. terem)

Felhívjuk a hallgatóink figyelmét, hogy a legtöbb óránk időpontja fix:
a neptunban már meg vannak hirdetve!

Szakos óráink leírása megtekinthető:

http://hebraisztika.hu/site/kurzuslist.htm


Várjuk szakos és minoros hallgatóinkat, valamint minden érdeklődőt!

 


Ünnepi kötet Komoróczy Géza 80. születésnapjára (2017. 09. 15. 10:40)
.

2017. szeptember 6-án köszöntöttük Komoróczy Géza professzor emeritust, az Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék és az MTA Judaisztikai Kutatócsoport alapítóját, 80. születésnapja alkalmából. Az esemény egyúttal a Bacher Vilmos Emlékelőadások 1989–2013 című kötet bemutatója is volt, amelyet születésnapi ajándékként nyújtottunk át az ünnepeltnek.

Az ünnepségről készült fotósorozat itt megtekinthető.

1989 és 2010 között tíz neves kutató a hebraisztika-judaisztika-orientalisztika területéről, végül 2013-ban maga Komoróczy Géza vehette át a Bacher Vilmos Emlékérmet és tartott előadást. A kötet a Bacher Vilmos Emlékelőadások részben már megjelent, de részben még publikálatlan szövegét gyűjti egybe. Ezeket egészítik ki a jelentős részben szintén Komoróczy Géza által írt, a kitüntetetteket méltató laudációk.

Letölthető a kötet tartalomjegyzéke. Beszámoló az ELTE weboldalán is.

Bacher Vilmos Emlékkötet címlapja


Tanszéki műhelyszeminárium: Pintér Anna Krisztina (2017. 09. 27. 14:00)
.

Szeretettel meghívjuk

Pintér Anna Krisztina
(doktorandusz, ELTE)

Nam-lu2-lu7, lu2-ulu3:
Sumer humanitas vagy boldog plebs?


című előadására, amely 2017. szeptember 27-én, szerdán, az ELTE Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék műhelyszemináriuma keretében, 14.00 órától, a tanszéki előadóteremben (Múzeum krt. 4/F épület II. em. 234) kerül megrendezésre.

Az előadás kivonata és plakátja letölthető innen.

Facebook-esemény.
Az ELTE Hírek között.
Az Ókorportálon.


Kutatók éjszakája, 2017. (2017. 09. 29. 15:00)
.

A tanszék oktatói és hallgatói a 2017. évi Kutatók éjszakája c. eseménysorozaton:

15:00–15:45: Biró Tamás: Zsidó nyelvek, zsidók nyelvei (F/233)

Miért héber a mai Izrael nyelve? És valóban az? Vajon minden zsidó ért jiddisül? Lehet-e az arab zsidó nyelv? Miért arámiul született a ma este elhangzó Kol nidré c. ima? Hogyan beszélt Dávid király? Röviden áttekintjük a héber nyelv történetét, valamint azon nyelvek kialakulását (és néha kihalását), amelyek fontos szerepet töltöttek be a zsidó kultúra történetében.

Nyitrai Orsolya: Bevezetés az ékírás rejtelmeibe 1–2. (F/234)

17:00–18:15: Ékírásos agyagtábla készítése (regisztrációköteles)

Az érdeklődők elsajátíthatják az agyagtábla-készítés és az ékírás művészetét, azaz megalkotnak egy kisebb, tenyérnyi méretű, ékírásos agyagtáblát. A tábla elkészítéséhez biztosítjuk az alapanyagokat (az agyagot) és az íróvesszőt, de a kedves érdeklődőknek érdemes kisebb dobozt magukkal hozniuk, hogy az elkészült művek a hazavitelnél ne sérüljenek meg.

18:30–19:45: Ékírásos szöveg fordítása (regisztrációköteles)

Az érdeklődőknek bemutatásra kerül, hogyan lehet elkészíteni bizonyos ékírásos szövegek átírását, valamint magyar nyelvű fordítását, s a látogatók a gyakorlatban is kipróbálhatják magukat egy egyszerűbb ékírásos szöveg példáján keresztül.

20:00–21:00: Nyitrai Mónika: Oroszlánok az ókori Mezopotámiában (F/234)

Az oroszlánok közkedvelt állatok voltak az ókori Közel-Keleten, s így Mezopotámiában is. Az uralkodók előszeretettel vadászták őket, de szimbolikus jelentést is tulajdonítottak nekik. Az előadás célja, hogy bemutassa ezeknek a nagymacskáknak a Mezopotámiában betöltött szerepét, elsősorban a megnevezésükre használt sumer és akkád kifejezések, illetve a különféle képi ábrázolások értelmezésén keresztül.

Az előadások az ELTE BTK Múzeum krt. 6-8, F. épület második emeletén található Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszéken lesznek.

Térkép:http://www.btk.elte.hu/terkep.
Plakát: http://hebraisztika.hu/attachments/00000705.pdf.
Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/1425690247546442/


Tanszéki látogatás a Magyar Zsidó Múzeum új állandó kiállításán (2017. 11. 08. 14:00)
.

November 8-án 14 órától a Magyar Zsidó Múzeum új állandó kiállítását látogatjuk meg Toronyi Zsuzsa, a múzeum igazgatója és a kiállítás kurátora vezetésével. Találkozó 13:50-kor a Múzeum előtti téren. A tanszék valamennyi hallgatóját és oktatóját szeretettel várjuk!

A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár honlapja.
Facebook-esemény.


2017. november 14-16. (2017. 11. 16. 23:10)
.

7th International Conference for Jewish Studies Researchers, Warsaw

Organisers: The Jewish Studies Student Association at University of Warsaw in cooperation with Institute of History, Mordechai Anielewicz Center and POLIN Museum of the History of Polish Jews.

Tanszékünk MA-s hallgatója, Bartha Bianka, "Megilat Eszlár: A formerly unknown Hebrew source regarding the blood libel of Tiszaeszlár in 1882" címmel tart előadást.


(2017. 12. 06. 14:00)
.

Meghívó

az Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék műhelyszemináriumára

 

Buzási Gábor

Pilpul és Erós

 

2017. december 6. szerda, 14:00-15:30

Múzeum krt. 4/F 233

 

A zálogba vett ruháról szóló bibliai rendelkezés (Ex 22:25-26) magyarázata során Alexandriai Philón meglepő hevességgel érvel amellett, hogy a szakaszt nem szabad szó szerint értenünk, annak csakis átvitt értelme van (De somniis / Az álmokról I 92-114). Ez még Philóntól, az allegorikus értelmezés atyjától is szokatlan, másutt ugyanis szembeszáll azokkal az exegétákkal, akik elvetik a szó szerinti értelmet. Mi lehet ennek az oka? A kérdés megválaszolásához rekonstruálnunk kell az érvelés (egy korai, alexandriai pilpul) menetét, és meg kell néznünk annak tágabb kontextusát. Ennek során kiderül, hogy Philón bizonyos, Mózesnek tulajdonított, de Platónnál tetten érhető tanok védelmében tanúsít ilyen indulatot, és ez határozza meg érvelése menetét. Az előadás célja annak bemutatása, hogyan jut el az alexandriai exegéta a zálogba vett ruhától a lélek felemelkedését és a szellem szárnyalását ábrázoló platóni mítoszokhoz, majd végül Jákób álmához, ami az egész eszmefuttatás kiindulópontja is egyben.

Plakát: http://www.hebraisztika.hu/attachments/00000713.pdf

 


Magyar Hebraisztikai Konferencia 2018.02.08. (Jelentkezési határidő: 2017.12.18.) (2017. 12. 18. 23:59)
.

Magyar Hebraisztikai Konferencia
2018. február 8.

Magyar Hebraisztikai Társaság, 2018. február 8-án ismét megrendezi egynapos konferenciáját, amellyel a Társaság alapító elnöke, Prof. dr. Schweitzer József (1922–2015) egykori országos főrabbi, az Országos Rabbiképző Intézet igazgatója emléke előtt tiszteleg. A 2018. évi konferenciát tanszékünk szervezi. A konferenciára 2017. december 18-ig lehet anonim absztrakttal jelentkezni. További információ (a felhívás szövege, a jelentkezés formái stb.) a konferencia oldalán: http://mhk.elte.hu.


Interjú Koltai Kornéliával a Széfer haszidim kapcsán (2017. 12. 30. 20:14)
.

Koltai Kornélia és a Széfer haszidim

Interjú Koltai tanárnővel a 2016-ban megjelent Széfer haszidim kapcsán.


Koltai tanárnő kitüntetése (2017. 12. 31. 23:59)
.

2017. november 17-én az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar alapításának 382. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen Borsodi Csaba dékán kitüntetéseket adott át a Kar kiemelkedő tevékenységet nyújtó oktatóinak, kutatóinak, kiváló munkát végző dolgozóinak, illetve egy tehetséges hallgatónak.

A Kari Tanács határozata értelmében Oktatói Tudományos Diákköri Díjat adományozott a Karon végzett tehetséggondozási tevékenységéért négy személynek, közöttük Koltai Kornélia tanárnőnek is.

A Tanszék szívből gratulál Koltai tanárnőnek a kitüntetéshez!

Forrás: ELTE BTK.
A kitüntetettek méltatását a korábbi évek díjazottjaival együtt ITT lehet megtekinteni.
KÉPEK a Facebookon.

Koltai tanárnő átveszi az Oktatói Tudományos Diákköri Díjat Koltai tanárnő a 2017. évi kari ünnepen